ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

Vastgesteld door:


De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) & Daan Plasmeijer.


Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. Werkzaamheden:
    schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
b. Partijen:
    1. Opdrachtgever:
       de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden
       werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze
       voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve
       van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere
       bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn
       aangenomen.
    (Zie ook: Algemene Voorwaarden van Onderaanneming.)
    2. Aannemer:
       de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van
       de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
c. Werkprogramma:
    een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een
    werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en
    frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.
d. Object:
    het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

 

Artikel 2 Offerte


Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.


Artikel 3 Opdrachtbevestiging


a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending
aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de
aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en
werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8
dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma de aannemer
middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.


b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij
behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen
geldende overeenkomst.


c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de
opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze
heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der
werkzaamheden wordt begonnen.


Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

 

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn,
behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene
Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk
zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke
opdrachtbevestiging.


Artikel 5 Onderaanneming


a. De aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten.
Deze toestemming is niet vereist voor glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige
werkzaamheden.


b. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien
glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen
worden verricht.


c. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden
van Onderaanneming van toepassing.


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst


a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.


b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen
noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de
aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht
wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde
werkprogramma tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan
de opdrachtgever worden medegedeeld.


c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat
blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die
afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die
prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het
bepaalde in artikel 4.


d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van
maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden
zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel de aannemer,
kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

 

Artikel 7 Contractnaleving en controle


a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever
geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in
negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de opdrachtgever aan
de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen
kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de
uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau
blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de
door hem geconstateerde afwijking(en).

b. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
    1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de
       geconstateerde afwijking;
    2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te
       herstellen.

c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn
of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten
overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
De opdrachtgever zal de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij
aangetekend schrijven in kennis stellen.
Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde
afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld is binnen
een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is,
dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een
zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

 

Artikel 8 Hulpmiddelen


a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en
reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van
hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de
uitvoering van het werkprogramma benodigde water, electriciteit en gas kosteloos ter
beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is
het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke
aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen voldoende afsluitbare ruimten,
zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de
aannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden
om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines)
van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed
huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen
die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de
schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines
blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste
verzoek van de aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde goederen
terug kan nemen.

d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van
de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe,
berging en dergelijke.

 

Artikel 9 Prijs


a. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van
de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting,
aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.

b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die
naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen
noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met
inachtneming van artikel 4 geschieden.

c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of
andere kosten van de aannemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken
cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van
een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte
hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de
contractsprijs plaatsvinden.

d. Jaarlijkse indexering vindt plaats per 1 januari, volgens de door het CBS verstrekte
indexcijfer.

 

Artikel 10 Betaling


a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de
offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week
van of de kalendermaand of van de vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum.

b. Indien betaling nà deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden
gebracht.

c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever
ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering,
zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld
op 15% van de hoofdsom.

e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de
aannemer te verrekenen.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals
schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich de eigendom
van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de
opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de
goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake
van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.


Artikel 12 Aansprakelijkheid


a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris,
personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade
het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de aannemer,
diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen
werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een
maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is de aannemer
niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de
aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen (zie
lid b van dit artikel).

b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden
overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan
opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het
gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever
wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000 doch niet meer dan €
2.500.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft
door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders
overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde
c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële
schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade
en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het
vervangen van sleutels vergoed.

d. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten
met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder
opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in
aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum
verzekerd bedrag van € 50.000 per aanspraak en €
100.000 per verzekeringsjaar.

e. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.

f. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor
schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.

g. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens of ten
gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

h. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te
melden.


Artikel 13 Relatiebeding


a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de
arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer,
respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en
aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan,
personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct
of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

b. Indien zonder toestemming van de aannemer door de opdrachtgever een
arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare
werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde
werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de
opdrachtgever aan de aannemer een boete van € 500 per bedoelde
arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige
arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst en beëindiging


a. De eerste overeenkomst bevat een duur van 12 maanden en opzegtermijn van 1 maand.

b. Een tweede overeenkomst, of na stilzwijgende verlenging, wordt geacht te zijn
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

c. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts
bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt
in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
    – bij opzegging door aannemer:
       op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
    – bij opzegging door opdrachtgever:
       1. indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:
          op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is
          gemaakt;
       2. indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:
          op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met
          dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het
          moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk
          aan aannemer bekend is gemaakt.
      Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.

d. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten
overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
op het moment dat:
       1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
       2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 15 Contractswisseling en werkgelegenheid


a. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende cao-bepalingen. Hij zal
alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale
Verzekeringswetten, A.O.W. etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle
aanspraken dienaangaande.

b. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het
bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve
Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (CAO). De
aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de
opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voorzover hierbij sprake zal zijn van
contractswisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer,
teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, èn om uitvoering te geven aan
een, conform CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichting tot het
aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.

c. Voorzover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met de aannemer,
de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander
doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming
van toepassing.Artikel 16 Overmacht


a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever,
tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd,
geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die
periode.

b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn,
zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal
gelden voor de resterende overmachtsperiode.

c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet
zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs
voor die periode.

 


Artikel 17 Geschillen


a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst
zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting
worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en
Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart
dat zulks het geval is.
De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te
worden medegedeeld.

b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en
Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

c. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het
geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.