Privacyverklaring Groenoord Cleaning Service

Groenoord Cleaning Services, gevestigd aan De Boeg 4g 2343 HK, Oegstgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Webadres:                         https://groenoordcleaningservice.nl/

Adres:                               De Boeg 4g 2343 HK, Oegstgeest

Telefoon:                           071-52 14 688

Martijn Smittenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Groenoord Cleaning Service, hij is te bereiken via info@groenoordcleaningservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groenoord Cleaning Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type en;
 • Contractuele gegevens van medewerkers en sollicitanten zoals NAW-Gegevens en een kopie van het ID voor registratie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groenoordcleaningservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groenoord Cleaning Service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Groenoord Cleaning Services analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Groenoord Cleaning Services volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groenoord Cleaning Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Websitegedrag: zolang als nodig wordt geacht;
– Contactgegevens: zolang als nodig wordt geacht;
– Contractuele gegevens: zolang als nodig wordt geacht

Delen van persoonsgegevens met derden

Groenoord Cleaning Service verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Groenoord Cleaning Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groenoord Cleaning Service gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
uw computer, tablet of smartphone. Groenoord Cleaning Services gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die
uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij
uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik
maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@groenoordcleaningservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Groenoord Cleaning Services zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren. Groenoord Cleaning Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groenoord cleaning service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@groenoordcleaningservice.nl